Organisationen

Mission, vision, grundlag og strategier

MISSION OG VISION
Vores kerneopgave er at udvikle og drive tidssvarende læringsaktiviteter, der skaber de kompetente medarbejdere, som omsorgs- og velfærdsområdet til enhver tid har behov for.

Mission, vision og strategi

DIDAKTISKE OG PÆDAGOGISKE GRUNDLAG
Skolen tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk læringssyn, dvs., at viden tilegnes og udvikles i sociale fællesskaber. Dette benyttes som grundlag og inspiration i forbindelse med pædagogiske overvejelser og til en forståelse af den enkelte elevs læringsmuligheder. Desuden tages der afsæt i elevens og kursistens egne overvejelser omkring måder at lære på. Skolen ønsker at eleverne oplever et læringsmiljø, som inspirerer til nysgerrighed og undren samt giver lyst til at lære.

SOSU Sjælllands didaktiske og pædagogiske grundlag.

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING
Som erhvervsuddannelsesinstitution har vi også til opgave at styrke den internationale dimension i et samfund med fokus på globalisering. Det er væsentligt at forberede vores elever og medarbejdere på at arbejde i et globaliseret samfund, præget af international konkurrence og gensidig afhængighed. Vi medvirker til at øge kompetencer inden for velfærdsinnovation, simulering, digitalisering, interkulturelt samarbejde og faglighed.

Læs hele strategien

papirmennesker.jpg Se mere
Det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU)

LUU’s opgaver er bl.a. at rådgive skolen om uddannelserne, medvirke ved fastlæggelsen af den lokale undervisningsplan, rådgive om fornyelse af uddannelserne, virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og medvirke ved kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikken.

I SOSU Sjælland har vi tre LUU'er. To der dækker vores grunduddannelser på hhv. SOSU-området og det pædagogiske område, og et der dækker vores efteruddannelser (AMU). LUU for efteruddannelser finder du her. 

Medlemsliste for SOSU og det pædagogiske område

slips.jpg Se mere
Kvalitetsarbejde på SOSU Sjælland

Principperne for og tilrettelæggelsen af SOSU Sjællands systematiske kvalitetsarbejde gennemgår for nuværende en tilpasning til EUD reformen og de fire nationale kvalitetsmål.

Overordnet består skolens kvalitetsarbejde af nedenstående:

På SOSU Sjælland arbejder vi med at sikre høj kvalitet af undervisningen og uddannelserne, for at opfylde skolens mission: At udvikle og drive tidssvarende læringsaktiviteter, der skaber de kompetente medarbejdere, som omsorgs- og velfærdsområdet til enhver tid har behov for. For at denne mission kan opfyldes, er det væsentligt at inddrage elever, medarbejdere og virksomheder i kvalitetsarbejdet, da deres erfaringer og indsigt giver os væsentlig viden til brug i udviklingen af kvaliteten.

Rygraden i SOSU Sjællands kvalitetsarbejde er Handlingsplan for øget gennemførsel, som udarbejdes og ajourføres hvert år. Med Handlingsplanen redegøres der for nøgletal inden for de fire nationale mål, analyseres på skolens indsatser for at øge gennemførslen, samt justeres på gamle og udvikles nye initiativer, der sikrer at flest og mest kompetente elever afslutter deres uddannelse på SOSU Sjælland.

Til understøttelse af kvalitetsarbejdet gennemføres mindst én gang årligt evalueringer på hhv. elev-, medarbejder- og virksomhedsområdet. Resultaterne af disse evalueringer ligger til grund for én eller flere tiltag inden for det pågældende område, der skal sikre opfyldelse af skolens mission.

 

Kontakt kvalitetsmedarbejdere:

Kristine Skriver Mortensen
kvalitet@sosusj.dk
Mobil: 22 30 56 05

Sanne Sandal
kvalitet@sosusj.dk
Mobil: 40 24 95 18