Visioner, grundlag og strategier
støttesten.jpg

SOSU Sjællands didaktiske og pædagogiske grundlag

Eleven/kursisten forventes gennem uddannelsen at udvikle erhvervsfaglige handlekompetencer med henblik på være en aktiv deltager i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, innovation og fortsat læring er en forventning.

Uddannelsen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem skole og praktikperioder. Veksel­virkningen giver eleven mulighed for at gøre sig konkrete faglige og praktiske erfaringer, reflektere over disse samt at arbejde anvendelsesorienteret med teori og medtænke dette i konkret praksis. Eleven skal opleve sammenhæng mellem skole- og praktikperioder som helhedsorienteret, og de forskellige dele skal gensidigt supplere og understøtte hinanden.

Læring kræver, at eleven/kursisten selv er en aktiv deltager i læringsprocessen ved at indgå i læringssituationer med undren og refleksion. Læringsaktiviteterne i både skoleperioder og praktikperioder tilrettelægges, så eleven/kursisten får mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger gennem forskellige måder at lære på. Det vægtes, at eleven/kursisten får mulighed for at opnå træning i transfer, dvs. overførsel af viden og færdigheder fra skole til praktik og omvendt. Dette kan eleven/kursisten bl.a. opnå igennem praksisbaseret undervisning, dvs., at eleven kan relatere sin viden til den kommende faglige praksis. Der bliver desuden taget afsæt i elevens/kursistens individuelle forudsætninger for læring. Derfor differentieres undervisningen med hensyn til undervisnings- og arbejdsformer og med progression i målene, så eleven/kursisten hele tiden stimuleres til at videreudvikle sin viden og kompetencer. Gennem denne proces skal eleven/kursisten tillige have mulighed for at opbygge sin fagidentitet.

I skole- og praktikperioder lægges der vægt på, at den enkelte elev/kursist udvælger og arbejder med uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger for at udvikle fagidentitet og kompetencer til at reflektere over målet med uddannelsen. Eleven/kursisten forventes at arbejde med at observere, analysere, reflektere samt at løse problemer selvstændigt og i faglige læringsfællesskaber med andre. Eleven/kursisten skal derigennem lære at agere i en modsætningsfyldt hverdag, og dermed udvikle kompetencer til at håndtere faglige udfordringer og dilemmaer.

Det er skolens mål, at eleven med et globalt udsyn får mulighed for at sætte sig ambitiøse mål for sin uddannelse ved at søge praktik i udlandet. Igennem dette kan eleven spejle sin faglighed i internationale kollegaer og opnå et internationalt perspektiv på sit fagområde.

Skolen tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk læringssyn, dvs., at viden tilegnes og udvikles i sociale fællesskaber. Dette benyttes som grundlag og inspiration i forbindelse med pædagogiske overvejelser og til en forståelse af den enkelte elevs læringsmuligheder. Desuden tages der afsæt i elevens og kursistens egne overvejelser omkring måder at lære på. Skolen ønsker at eleverne oplever et læringsmiljø, som inspirerer til nysgerrighed og undren samt giver lyst til at lære.

Det socialkonstruktivistiske læringssyn indebærer,at eleven/kursisten ud fra tidligere erfaringer og forudsætninger motiveres til at udvikle viden, færdigheder og holdninger. Det er målet at eleven/kursisten hele tiden forholder sig til og arbejder hen imod de konkrete faglige mål for uddannelsen samt motiveres til at opstille personlige læringsmål. Skolen ser læring som en proces, hvor elevens/kursistens kommunikation og samspil med omgivelserne kombineret med egen bearbejdningsproces stimulerer læringsprocessen, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Undervisningen er baseret på et fagligt funderet læringsmiljø ud fra en bred palet af pædagogiske metoder, som bl.a. tager afsæt i kollaborativt samarbejde med andre og anerkendelse af elevernes/kursisternes egne ressourcer.

Læringssituationen tager afsæt i faglige problemstillinger og bearbejdes med inddragelse af elevens/kursistens konkrete oplevelser og erfaringer. Igennem arbejde med aktuelle praksisbaserede problemstillinger har den enkelte elev/kursist mulighed for at fordybe sig og være aktiv, eksperimenterende og reflekterende i sin egen læreproces, så der er basis for at lære af såvel successer som fejl. Eleven og kursisten får dermed mulighed for arbejde helhedsorienteret, dvs., at det lærte kan overføres til andre dele af faget, som der ikke på samme måde arbejdes i dybden med.

Målet er, at eleven/kursisten skal reflektere over, hvad undervisningen handler om, og hvilke læringsmål, de kan nå. Der lægges vægt på, at undervisningen er praksisbaseret, dvs. tager afsæt i og relateres til praksis, og eleven/kursisten er med til at opstille rammer for at arbejde med problemstillinger og præsentation af disse. Elevernes/kursisternes interesser på baggrund af deres forskellige erfaringer og forudsætninger skal tilgodeses.

Udvikling af elevens/kursistens personlige kompetencer medtænkes både ved valg af indhold i undervisningen og ved valg af forskellige læringssituationer. Eleven/kursisten forventes at udvikle sine handlekompetencer på grundlag af faglig viden og etiske overvejelser igennem uddannelsen. Derfor arbejdes der i undervisningen også med etiske problemstillinger og mulighed for eleven/kursisten at opbygge sin egen verdensforståelse i samspil med andre, både personligt og som fagperson.

Informationsteknologi indgår som en naturlig del af undervisningen, så eleven/kursisten kan tilegne sig viden om brug af forskellige læringsplatforme og -metoder.

Se mere
Mission, vision, grundlag og strategier

Læs om vores mission, vision, grundlag og strategier her

savner dig.jpg Se mere
Ledige stillinger

SOSU Sjælland er en stor skole med mange typer af jobs. Og der sker hele tiden noget. Du vil løbende kunne finde aktuelle jobopslag herunder. Tryk på det job, du ønsker at se mere om og send en ansøgning direkte via jobopslaget.

Vi søger: Viceuddannelsesledere og uddannelsesledere til skolens tre hovedområder
Vi er i gang med en spændende organisationsændring, så vores nye Mission og Vision om at uddanne de medarbejdere, der er brug for nu og i fremtiden, kan blive ført bedst ud i livet. Derfor søger vi seks ledere, som kan hjælpe os med den opgave.

Se stillingsopslag for seks ledere

Ledige stillinger

Uopfordrede ansøgninger
Da vi altid opslår ledige stillinger, benytter vi ikke uopfordrede ansøgninger. Så hold øje med vores hjemmeside og søg direkte på et jobopslag.

Ekstern underviser i kursuscenter
Du har altid mulighed for at søge job som ekstern underviser i vores Kursuscenter. Se mere her på siden.