Praktikmål

Praktikmål for social- og sundhedshjælperuddannelsen med start EFTER august 2015

Mål for praktikperiode 1

 1. Eleven kan på begynder niveau varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere.

 2. Eleven kan på rutineret niveau møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende samt se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.

 3. Eleven kan på begynder niveau kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af ikke komplekse sygeplejeopgaver.

 4. Eleven kan på rutineret niveau professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre.

 5. Eleven kan på rutineret niveau varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet.

 6. Eleven kan på begynder niveau med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.

 7. Eleven kan på rutineret niveau på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring.

 8. Eleven kan på begynder niveau skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger.

 9. Eleven kan på rutineret niveau reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner.

 10. Eleven kan på begynder niveau under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang.

 11. Eleven kan på rutineret niveau støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen medborgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv.

 12. Eleven kan på begynder niveau motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet.

 13. Eleven kan på begynder niveau dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer.  

 14. Eleven kan på begynder niveau anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde.

 15. Eleven kan på rutineret niveau kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

 16. Eleven kan på begynder niveau kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed.

 17. Eleven kan på rutineret niveau forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi.

 18. Eleven har på begynder niveau kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab.

 19. Eleven på rutineret niveau kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

 

Mål for praktikperiode 2

 1. Eleven på avanceret niveau kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere.

 2. Eleven på avanceret niveau kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.

 3. Eleven kan på rutineret niveau kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.

 4. Eleven på avanceret niveau kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre.

 5. Eleven på avanceret niveau kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet.

 6. Eleven kan på avanceret niveau med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.

 7. Eleven på avanceret niveau kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring.

 8. Eleven kan på rutineret niveau skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger.

 9. Eleven på avanceret niveau kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner.

 10. Eleven på avanceret niveau kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang.

 11. Eleven på avanceret niveau kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv.

 12. Eleven på avanceret niveau kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet.

 13. Eleven på avanceret niveau kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer.

 14. Eleven på avanceret niveau kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde.

 15. Eleven på avanceret niveau kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og.

 16. Eleven på avanceret niveau kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed.

 17. Eleven på avanceret niveau kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi.

 18. Eleven på avanceret niveau har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab.

 19. Eleven på avanceret niveau kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

 

Mål for praktikperiode 3

 1. Eleven på avanceret niveau kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver (mål 3). 

 2. Eleven på avanceret niveau kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger (mål 8).
Se mere
Modtag nyheder fra SOSU Sjælland

Vi sender dig nyheder om SOSU Sjælland max 6 gange året.