BEsøg SOSU Sjælland.dk

Klage vedrørende prøver og eksamener

Hvad kan du klage over

  • Prøvegrundlag - herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, og prøvegrundlagets forhold til uddannelsens mål og krav 
  • Prøveforløb 
  • Bedømmelsen af en prøve 

Tidsfrist for klagen: Senest to uger efter at du har modtaget bedømmelsen. 

Hvordan klager du

Du sender din klage og begrundelse til mail: post@sosusj.dk

Hvornår får du svar
Når skolen har modtaget klagen, sendes den til censor og eksaminator. De skal komme med deres udtalelse til din klage. Censor og eksaminator har normalt to uger til at svare.  Du modtager censor og eksaminators udtalelser, og har mulighed for at kommentere udtalelserne. Du har en uges frist til at sende dine kommentarer til skolen.  Skolen træffer en afgørelse i klagen ud fra censors og eksaminators udtalelser, og ud fra dine kommentarer. Du skal regne med en svartid på ca. 14 dage. Censor og eksaminator modtager kopi af svaret. 

Hvilke afgørelser kan du få
Afgørelsen kan gå ud på: 

  • En ny bedømmelse (ombedømmelse) – dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) 
  • At du ikke får medhold i klagen. Hvis censor og eksaminator er enige, får du ikke medhold i klagen. Skolens afgørelse af bedømmelsen (dvs. din karakter), kan ikke videresendes til anden klageinstans. 

Konsekvenser af afgørelsen
Hvis du bliver tilbudt en ny prøve (omprøve), vil det ske hurtigst muligt og med nye ombedømmere. En omprøve kan ende i en lavere karakter, end den du fik ved den prøve, du klagede over. Ombedømmelse kan også ende i en lavere karakter end den karakter du klagede over.  Du har 2 uger til at acceptere tilbud om omprøve/ombedømmelse. 

Hvis du ikke får medhold – i visse klager

Hvis du ikke får medhold i en klage over prøvegrundlag eller prøveforløb, og du mener klagen handler om retlige spørgsmål, dvs. at prøvegrundlaget og forløbet ikke har levet op til reglerne, kan du klage over afgørelsen. (Ikke bedømmelsen).  Du sender klagen til skolen. Skolen skal modtage klagen senest to uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  Skolen kommer med en udtalelse, normalt inden for to uger, som du får mulighed for at kommentere på, med en svarfrist på en uge. SOSU Sjællands udtalelse og dine eventuelle kommentarer sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil ikke tage stilling til den bedømmelse du har fået, men kun til, om prøven er afholdt efter reglerne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan kræve, at skolen laver en omprøve.  

 

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK 41 af 16. januar 2014 § 36-42